Afledning af regnvand

Hovedparten af lokalplanområdet er separatkloakeret, og det resterende område vil blive separatkloakeret. For at sikre at kloaksystemet ikke overbelastes med regnvand skal tag- og overfladevand fra 65 % af ejendommens areal nedsives på egen grund.