Bebyggelse

Bebyggelsens omfang og placering

For at bevare bebyggelsens karakteristiske struktur definerer lokalplanen nogle særlige byggelinjer. Intentionen er at nye huse placeres med en facade i byggelinjen, hvorved der sikres en ensartet placering af bebyggelsen mod vejen, hvilket allerede er et eksisterende træk i området. Resultatet er et meget veldefineret gaderum og en tydelig afgrænsning af arealer med offentlig og privat karakter. For at bibeholde dette mønster i placeringen skal småbygninger og tilbygninger derfor også enten placeres med en facade i byggelinjen eller placeres bag byggelinjen.

For at bibeholde den eksisterende tæthed og skala i området begrænses bebyggelsesprocenten til 30% og bygningshøjden til 1½ etage.

Bebyggelsens udformning

Tangekvarteret er som kulturmiljø og historisk boligkvarter karakteriseret af en høj grad af ensartethed i bebyggelsens udformning. Dette kommer til udtryk i bygningernes formsprog og materialevalg. Lokalplanen har til formål at sikre at ny bebyggelse indpasses i kulturmiljøet på en harmonisk måde, og centralt for denne ambition er bibeholdelsen af dette ensartetede udtryk i området.

Bygningerne i Tangekvarteret er næsten udelukkende opført som murede huse. De fremstår enten med blankt murværk i røde teglsten eller pudsede i en palette af afdæmpede farver typiske for tidsperioden. I området er der kun få, senere undtagelser fra denne karakteristik, og derfor skal fremtidig bebyggelse opføres i tilsvarende materialer for at indpasse sig i miljøet. Bygninger udført i blank mur må ikke pudses eller males, men skal fortsat fremstå i blank mur. Småbygninger, f.eks. skure, garager og drivhuse, kan dog også opføres i malet træ eller glas. 

Tagdækningen i området har oftest været røde teglsten i gammelt dansk format eller naturskiffer, med mindre tagflader og inddækninger udført i metal. I forbindelse med udskiftning af tagene i området er der imidlertid foretaget materialevalg der ikke er i tråd med det oprindelige, hvilket ofte fører til et uharmonisk resultat på den enkelte bygning, og en sløring af den ensartede bebyggelse som helhed. Ved fremtidige udskiftninger af taget skal det oprindelige materiale derfor benyttes i stedet. Af hensyn til ensartethed i kulturmiljøet skal ny bebyggelse ligeledes opføres med tage i teglsten, naturskifer, kobber eller zink.

Tagets form er vigtig for bygningens udtryk og byrummets profil. Af både byggetekniske og praktiske årsager blev tage opført ganske stejle indtil modernismen i starten af 1900-tallet. De stejle tage har en rumdannende effekt som resulterer i en særlig gadeprofil og skala i de fleste ældre danske byer. Dette rumlige træk ønskes bibeholdt i lokalplanområdet, hvorfor tage på ny bebyggelse skal have en hældning på minimum 45°.

Vinduer og døre har afgørende betydning for bygningens samlede udtryk, og for at sikre bygningernes bevaringsværdi i området er det vigtigt at disse udføres i de oprindelige materialer. 

Bevaringsværdig bebyggelse (1-5)

De bevaringsværdige bygninger i Tangekvarteret er vigtige at værne om da de tilsammen udgør et værdifuldt kulturmiljø som et strålende eksempel på de tidlige villabebyggelser i Danmark. Derfor må de bevaringsværdige bygninger ikke nedrives eller ændres på en måde der er i modstrid med bygningens oprindelige udtryk.

Bygningernes facade skal fremstå så tæt som muligt på det oprindelige. Det indebærer at facadedetaljer skal bevares, herunder gesimser, pilastre, refendfugning, kvadre samt andre støbte, pudsede eller murede detaljer. Vinduesåbninger må heller ikke blændes af hensyn til den oprindelige facadekomposition.

På bevaringsværdige bygninger er det vigtigt for bevaringsværdien at vinduerne fremstår så tæt som muligt på de originale. Vinduernes oprindelige opsprosning, faginddeling og præcise detaljering skal derfor bevares eller genskabes. Det betyder for de fleste historiske bygningers vedkommende, at der skal benyttes vinduer med smalle sprosser og enkeltglas med kitfalse. For at efterkomme bygningsreglementets krav til vinduernes isoleringsevne, kan der på indersiden af vinduet benyttes koblede rammer eller forsatsvinduer.

Af hensyn til tagfladerne på bevaringsværdige bygninger er der visse restriktioner på at sætte nye tagvinduer i disse. Tagvinduerne må have en maksimal størrelse på 60 x 80 cm, og skal opsættes i samme højde på taget så de flugter med hinanden vandret. Antallet af tagvinduer skal begrænses til 1 vindue per 2 løbende meter langs facaden.

Tagfladernes helhedsværdi skal styrkes ved udskiftning af taget, og dette opnås dels ved korrekte materialevalg og dels ved at lægge rygningssten på tegltage i mørtel fremfor at sømme dem fast.