Miljømæssige forhold

Lokalplanen er screenet for relevante miljømæssige problemstillinger i forbindelse med planlægningen, og det vurderes at planen ikke vil få negativ betydning for de miljømæssige omstændigheder i området herunder hvad angår støj, støv, lugt eller anden luftforurening. Planen får heller ikke betydning for vandløb, udledning af næringsstoffer eller jordforurening.