Grundvandsbeskyttelse

En del af lokalplanområdet er omfattet af indvindingsopland til alment vandværk.

En lille del af arealet er beliggende indenfor indvindingsopland til Skindermarkens Vandværk. Det vurderes dog som ubetydeligt. Det vurderes, at det ikke er nødvendigt med en grundvandsredegørelse.