Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

Anlæg i lokalplanområdet, der må antages at påvirke miljøet væsentligt, må ikke påbegyndes, før der er meddelt en § 25-tilladelse i henhold til Miljøvurderingsloven på baggrund af en miljørapport/miljøkonsekvensrapport (VVM). 

 

Lokalplanen er screenet og det er vurderet, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Begrundelsen er at lokalplanen på trods af at den fastlægger rammer, der er omfattet af lovens bilag 2, pkt. 3, omfatter anlæg der har så begrænset indvirkning på miljøet, herunder et internationalt naturbeskyttelsesområde, at dets påvirkning vurderes som mindre betydende. Udkast til afgørelse fremgår af Bilag E, Offentlige bekendtgørelse om afgørelse.