Forhold til anden planlægning

Regulativ for flytning af jord

Arealet er hhv. V1-kortlagt og områdeklassificeret. Medfører anlægsarbejde ved fjernvarmeværket skal overskudsjord håndteres som værende forurenet. Der skal udarbejdet en jordhåndteringsplan baseret på analyser af jorden.

 

Miljøklasse

Miljøklasserne er en vejledende klassificering af forskellige virksomhedstyper. Formålet med miljøklasserne er at forebygge miljøkonflikter mellem virksomheder og miljøfølsom anvendelse, som fx boligområder, plejehjem og lignende. Klasse 1 er den laveste miljøklasse.

Lokalplanen giver mulighed for erhverv i op til miljøklasse 5. Ved lokalplanen giver der ikke mulighed for at varmeværket må støje eller på anden måde påvirke dets naboer yderligere end forud for lokalplanen og der ændres ikke i de vejledende grænseværdier for støj. Det vil ikke alle steder i lokalplanområdet være muligt at opføres erhverv med en miljøpåvirkning svarende til klasse 5, da den mindste afstand til miljøfølsomme områder er ca. 135 m.