Indhold

Kommuneplanændringens bestemmelser for friarealer, er i lokalplanen fulgt op ved sikre et areal på min. 100 m² til områdets ansatte, samt et tilstrækkeligt parkeringsareal.

 

Bindinger

Lokalplanen skal respektere følgende bindinger fra kommuneplanens rammer og dertil hørende beskrivelse. Herunder redegøres der for de bindinger, der er relevante for området. Desuden angives hvordan lokalplanen forholder sig til de enkelte bindinger.

 

Skovbyggelinjer og åbeskyttelseslinjer

Lokalplanens delområde A er omfattet af skovbyggelinjer fra den eksisterende skov i delområde B. Da området i forvejen er kraftigt udbygget, forventes merpåvirkningen af landskabet at være begrænset, ligesom naturbeskyttelsesinteresser ikke påvirkes væsentligt.

Økologiske forbindelse

Delområde B er en del af en økologisk forbindelse, der udgør det samlede skovområde omkring varmeværket samt et smalt bælte langs Engparkstien.

 

Skov

Lokalplanens realisering kræver ophævelse af fredsskovpligten for den del af matr.nr. 15kk, der er beliggende i delområde A. Ophævelsen af fredsskovsforpligtigelsen på dette areal indenfor lokalplanområdet forudsætter, at der udlægges erstatningsskov et andet sted. Ophævelsen forudsætter tilladelse efter skovloven.

 

Indvindingsopland

Den sydvestlige del af delområde B er beliggende i et indvindingsopland til drikkevandsforsyningen i Ribe. Lokalplanen giver ikke mulighed for at bygge i området, men fastholder området med beplantning.

Mindste kote til ny bebyggelse

Planområdet er beliggende i et område med risiko for oversvømmelse. Lokalplanen bestemmer derfor, at ny bebyggelse skal sikres mod stormflod, ved at byggeri opføres med en gulvkote på min. kote 3.90 m DVR90. Det lavest liggende terræn i delområde A er beliggende i kote 4 m DVR90.