Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for at udbygge og udvikle Ribe Fjernvarme, så værket også i fremtiden har mulighed for at levere fjernvarme til dets nuværende og fremtidige kunder.

Lokalplanen fastsætter rammerne for en fremtidig udbygning af værket, så der også i fremtiden er mulighed for at tilpasse dig de rammevilkår fjernvarmeværkerne er underlagt.

Lokalplanen fastsætter de fysiske rammer for hvordan området kan udbygges. De nærmere retningslinjer om områdets driftsmæssige forhold bliver fastsat og reguleret gennem miljøgodkendelser for værket, ligesom der forud for anlægsarbejder og installationer på værket kræves en screening af påvirkningen på miljøet.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan foretages udvidelser af den eksisterende bygningsmasse, værksted, akkumulatortanke, kontorer mv.

Lokalplanen sikrer, at bebyggelsen nærmest Mosevej ikke må opføres i mere end 2 etager, mens det længere væk må opføres med en højde på op til 30 m, svarende til 4 m mere end ved den hidtidige planlægning.

I forbindelse med lokalplanen er der konkrete planer om at opføre yderligere en akkumulatortank med samme højde som den eksisterende, således som vist på visualiseringerne i Bilag C Visualisering og på billedet herefter.Visualisering af ny akkumulatortank til højre i billedet. Planområdet er set fra Juels Allé mod nord.

Figur 3: Visualisering af ny akkumulatortank til højre i billedet. Planområdet er set fra Juels Allé mod nord.

Lokalplanen udlægger den omkringliggende skov som afskærmende beplantning og som et område, der kan indgå i det større sammenhængende naturnetværk.

I forbindelse med udvidelsen af varmeværket ind i den eksisterende skov, skal der plantes erstatningsskov et andet sted.