Afledning af regnvand

Lokalplanområdets overfladevand skal håndteres lokalt i lokalplanområdet.

Området er ikke omfattet af Spildevandsplan 2016-2021. Det skal således inddrages i planen. Ribe Fjernvarme er beliggende i kloakopland R50 som er spildevandskloakeret. Dette medfører at regnvandet på ejendommen skal nedsives lokalt.