Bebyggelse

Lokalplanen giver mulighed for at opføre op til 5.000 m² etageareal i delområde A, svarende til en bebyggelsesprocent på 39.

Bebyggelsen placeres og udformes skal udformes under hensyntagen til områdets omgivelser og sikre afskærmende beplantning omkring området.

Lokalplanen giver mulighed for at bygge med differentierede højder i lokalplanområdet, alt efter placering og funktion. Lokalplanen giver mulighed for at opføres bygninger i 2 etager/8½ m tættest ved Mosevej, se byggeflet B1 i bilag B. Produktionsbygninger i op til 20 m, akkumulatortanke i op til 30 m’s højde og skorstene i op til 50 m’s højde, se byggeflet B2 i bilag B.