Støj

Virksomhedsstøj: Inden for lokalplanområdet gives mulighed for Fjernvarmeanlæg. Aktiviteterne og virksomhederne skal overholde de til enhver tid gældende grænseværdier for virksomhedsstøj.

Anlægsfasen vil kunne give anledning til støj- og støjgener i omgivelserne.

Det forudsættes, at generne forsøges minimeret mest muligt. Selve fjernvarmeanlægget er afgrænset af omkringliggende skov med høj beplantning, som afskærmer til naboskel.

Esbjerg Kommunes ”Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder i Esbjerg og Fanø Kommune” skal overholdes.